Artikel 1. Definities

 1. Office Heroes: Office Heroes, gevestigd te Bussum, Nederland
 2. www.officeheroes.nl: de website voor freelance support professionals.
 3. Betaalde Diensten: de onderdelen van Office Heroes die voor leden toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door Office Heroes vastgestelde bedrag.
 4. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het lid en Office Heroes op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot en het recht heeft gebruik te maken van www.officeheroes.nl.
 5. Profiel: de bedrijfsgegevens van een lid (al dan niet zichtbaar op www.officeheroes.nl).
 6. Lid: de natuurlijke persoon die een profiel op www.officeheroes.nl heeft, deze persoon is ofwel zelf werkzaam als freelance support professional of is als bedrijf/bureau op zoek naar een freelance support professional;
 7. Freelance support professional; een managementondersteuner (in de breedste zin van het woord) die zijn/haar werkzaamheden als zelfstandige uitvoert, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in het bezit is van een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) (tot 1 mei 2016).
 8. Opdrachtgever; bedrijf of werving & selectiebureau dat interesse heeft om een freelance support professional in te huren.
 9. Content: alle door Office Heroes en/of haar partners op www.officeheroes.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, data, geluid, applicaties, software.
 10. Gebruikerscontent: alle door een lid op www.officeheroes.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en feedback.

Artikel 2. Toegang, registratie en Lidmaatschap

 1. Het lid dient tenminste 18 jaar oud te zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier correct en volledig in te vullen. Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven danwel anderszins een valse identiteit aan te nemen.
 2. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Office Heroes is gerechtigd ter controle van de inschrijving een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager te verlangen.
 4. Het lidmaatschap gaat in zodra Office Heroes dit aan de aanvrager heeft bevestigd (door toezending van een logincode en wachtwoord).
 5. Office Heroes behoudt zich het recht voor een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
 6. Het toegestuurde wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk, het lid dient hier zorgvuldig mee om te gaan. De logincode en het wachtwoord mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.
 7. Het lid is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn/haar logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via het profiel worden verricht.
 8. Indien en zodra het lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn/haar logincode, wachtwoord, Profiel en/of identiteit dient zij Office Heroes daarvan direct op de hoogte te stellen. Office Heroes is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de leden van) www.officeheroes.nl en het lid dient daaraan volledige medewerking te verlenen.
 9. Office Heroes behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor www.officeheroes.nl geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het lidmaatschap van www.officeheroes.nl.
 10. Het is een lid niet toegestaan om meerdere lidmaatschappen (van dezelfde soort freelancer of opdrachtgever) af te sluiten danwel anderszins meerdere accounts of profielen aan te maken, dan wel aan te laten maken door derden.
 11. De in de lidmaatschappen geldende diensten en aanbiedingen dienen binnen de lidmaatschappentermijn te worden genoten. Voor de mogelijkheid om per kalenderjaar 1 profielfoto te laten maken geldt, dat deze wordt genomen tijdens een Meet&Greet. Voor de workshop en trainingen van Office Heroes Business School zijn de voorwaarden van Office Heroes Business School van toepassing.

Artikel 3. Het gebruik van OfficeHeroes.nl

 1. Het lidmaatschap van www.officeheroes.nl heeft tot doel het vinden van een geschikte freelance support professional, dan wel gevonden worden voor een opdracht als freelance support professional. De door het lid op diens profiel verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een profiel te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Office Heroes, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
 2. Het lidmaatschap van www.officeheroes.nl is voor eigen risico van het Lid. Dat wil zeggen dat het lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan andere leden, al dan niet ingaat op reacties van andere leden, rechtstreeks zijn/haar contactgegevens ter beschikking stelt aan andere leden, andere leden al dan niet ontmoet en samenwerking met een ander lid aangaat of verbreekt.
 3. Het lid zal zich bij het gebruik van www.officeheroes.nl en alle communicatie die hij verstuurt via de door of namens Office Heroes geboden faciliteiten onder meer onthouden van:
  a. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms­)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);
  b. het plegen van (virtuele) diefstal;
  c. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;
  d. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld­ en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder­)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;
  e. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;
  f. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;
  g. het plegen van computervredebreuk ('hacken');
  h. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
  i. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
  j. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de content en/of de gebruikerscontent;
  k. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van www.officeheroes.nl door andere leden.
 4. Het is leden bij het gebruik van www.officeheroes.nl en alle communicatie die zij versturen via de door of namens Office Heroes geboden faciliteiten voorts niet toegestaan:
  a. binnen 24 uur meer dan drie e­mailberichten te versturen naar hetzelfde lid, zonder eerst van het betreffende lid antwoord of toestemming daarvoor te hebben gekregen;
  b. foto’s van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan het lid zelf op een profiel te publiceren;
  c. een profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op of gerelateerd zijn aan het werken als freelance support professional;
  d. een valse identiteit aan te nemen c.q. zich als een ander voor te doen;
  e. www.officeheroes.nl op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten, of voor enig ander (commercieel) doel dat niet in overeenstemming is met het doel van www.officeheroes.nl.
 5. Profielen dienen eerlijke en correcte informatie over het lid te bevatten en mogen niet misleidend zijn. De op een profiel geplaatste informatie dient door het lid actueel te worden gehouden en in geval van feitelijke wijzigingen onverwijld te worden aangepast of bijgewerkt.
 6. Office Heroes is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om ­ bij constatering van gebruik van www.officeheroes.nl in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden ­ zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Profiel tijdelijk of definitief te blokkeren, een lid tijdelijk of definitief de toegang tot www.officeheroes.nl te ontzeggen en/of het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn in euro en exclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Office Heroes behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging prijzen van betaalde diensten te wijzigen. In geval van periodiek verschuldigde bedragen, is Office Heroes gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Het lid is alsdan gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving het lidmaatschap schriftelijk te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.
 3. Alle facturen dienen zonder korting of verrekening te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling van een verschuldigd bedrag, is het lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de oorspronkelijke vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling ook na ingebrekestelling uitblijft, is Office Heroes gerechtigd de vordering uit handen te gegeven. In dat geval is het lid naast de verschuldigde hoofdsom (inclusief opgelopen rente) tevens gehouden tot volledige vergoeding van (buiten­) gerechtelijke incassokosten, verband houdende met de inning van de vordering, met een minimum van € 62,00 exclusief btw.
 5. Er vindt geen restitutie plaats van het door lid reeds betaalde bedrag.

Artikel 5. Privacy

 1. Het privacy beleid van Office Heroes is beschreven in het menu Privacy op www.officeheroes.nl en maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot www.officeheroes.nl, zoals, maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de Content van Office Heroes, maar met uitzondering van de gebruikerscontent, komen toe aan Office Heroes en/of haar partners. Het lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Office Heroes openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de content.
 2. Het is verboden om de diensten, webpagina's, computercodes of elementen waaruit de diensten van www.officeheroes.nl zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren danwel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. Het lid staat er voor in dat de door hem op www.officeheroes.nl geplaatste gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms­)rechten van derden en vrijwaart Office Heroes zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die Office Heroes in verband met dergelijke aanspraken lijdt. Door het uploaden van gebruikerscontent geeft het lid Office Heroes het onherroepelijke recht om deze gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het lid openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van Office Heroes, waaronder begrepen maar niet beperkt tot mailings, nieuwsbrieven en dergelijke. Office Heroes is (derhalve) onder meer gerechtigd om de foto van een lid zoals geplaatst in zijn/haar profiel te gebruiken in banners en andere uitingen op respectievelijk in advertenties voor www.officeheroes.nl.
 4. Het is leden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om door derden op www.officeheroes.nl gepubliceerde gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken.

Artikel 7. Beëindiging van het Lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap wordt na het verlopen van de lidmaatschaptermijn automatisch voor dezelfde periode verlengd. Uitzondering hierop is het Short-lidmaatschap, dit verloopt automatisch.
  2. Het lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd, met inachtneming van de opzegtermijn van 30 dagen voor het verlopen van de lidmaatschaptermijn.
  3. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk onder vermelding van voornaam, achternaam en e­mailadres. Opzegging kan per e­mail aan info@officeheroes.nl.
  4. Beëindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van enig reeds aan Office Heroes betaald bedrag en laat eventuele vorderingen van Office Heroes jegens een lid onverlet.
  5. Beëindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op niet genoten diensten en aanbiedingen. Diensten en aanbiedingen zijn uitsluitend geldig binnen de lidmaatschaptermijn.
  6. Office Heroes is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: het lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
   6.a. het lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;

 

  1. 6.b. het lid wordt verdacht van, danwel is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit;

 

  1. 6.c. het lid is onder curatele gesteld, is onder bewind gesteld, is in aanmerking gekomen voor schuldsanering, dan wel is het aannemelijk dat het lid anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;

 

  1. 6.d. Office Heroes naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het lid op www.officeheroes.nl heeft ontvangen;

 

 1. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door Office Heroes is Office Heroes gerechtigd eventuele bestanden van het lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot www.officeheroes.nl te onthouden.
 2. Wanneer Office Heroes wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een lid kan voldoen, is Office Heroes gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e­mail aan het lid.
 3. In geval Office Heroes besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het lidmaatschap daarmee automatisch.
 4. Beëindiging van het lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Office Heroes en laat onverlet enige vordering van Office Heroes op het betreffende lid.

Artikel 8. Wijziging van het Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap kan door het lid op elk gewenst moment worden gewijzigd. Wijzigen naar een minder uitgebreid lidmaatschap, ofwel downgrading, kan met inachtneming van de wijzigingstermijn van 30 dagen voor het verlopen van de lidmaatschaptermijn.
 2. Het lidmaatschap kan door het lid op elk gewenst moment worden gewijzigd. Wijzigen naar een meer uitgebreid lidmaatschap, ofwel upgrading, kan met inachtneming van de wijzigingstermijn van 30 dagen voor het verlopen van de lidmaatschaptermijn.
 3. 3. onder vermelding van voornaam, achternaam en e­mailadres.

Artikel 9. Niet naleving; aansprakelijkheid van het Lid

 1. In geval van niet­naleven van enige verplichting voortvloeiende uit het lidmaatschap, waaronder, maar niet beperkt tot, niet naleven van enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden door het lid, is Office Heroes gerechtigd om zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:
  a. het profiel te wijzigen;
  b. het profiel tijdelijk te blokkeren;
  c. het lidmaatschap te beëindigen;
  onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding en/of andere aan Office Heroes uit hoofde van deze gebruikersvoorwaarden en/of de wet toekomende rechten.
 2. Het lid is aansprakelijk voor en vrijwaart Office Heroes zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn logincode, wachtwoord en/of profiel, de gevolgen van het gebruik van www.officeheroes.nl in het algemeen en/of het niet naleven van enige verplichting door het lid uit deze gebruiksvoorwaarden of anderszins.

Artikel 10. Geen garantie; aansprakelijkheid van Office Heroes

 1. Office Heroes spant zich er voor in www.officeheroes.nl zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.
 2. Office Heroes garandeert uitdrukkelijk niet dat:
  a. het lidmaatschap resulteert in het vinden van een (geschikte) support professional of een (succesvolle) samenwerking;
  b. de op www.officeheroes.nl gepubliceerde content en gebruikerscontent juist en/of volledig is danwel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;
  c. de werking van www.officeheroes.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.
 3. Op www.officeheroes.nl geplaatste gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen of andere informatie afkomstig is van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). Office Heroes is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.
 4. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Office Heroes, is Office Heroes niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):
  a. ontwrichting van een bestaande of nieuwe samenwerking ten gevolge van het lidmaatschap;
  b. gedrag van andere leden of derden als gevolg van of in verband met het lidmaatschap of gebruik van www.officeheroes.nl;
  c. gebruikmaking van op www.officeheroes.nl gepubliceerde informatie;
  d. verlies van een logincode en/of wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het profiel of de identiteit van het lid;
  e. het gebruik door andere leden en overige derden van door een lid op www.officeheroes.nl gepubliceerde of via www.officeheroes.nl verzonden informatie;
  f. uitval en/of onbereikbaarheid van www.officeheroes.nl, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.
 5. Enige aansprakelijkheid van Office Heroes is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en tot ten hoogste een bedrag van € 1.000,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. Office Heroes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van Office Heroes, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap en deze gebruikersvoorwaarden.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Office Heroes op elk moment worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op www.officeheroes.nl en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende lidmaatschappen.
 3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Office Heroes zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 4. In alle gevallen waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist Office Heroes.
 5. Op het lidmaatschap en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een lid en Office Heroes dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter ter keuze van Office Heroes.